Podmienky používania

Všeobecné podmienky a práva používania webu www.outdoorfilmy.sk

1. Prevádzkovateľ serveru www.outdoorfilmy.sk, ďalej len prevádzkovateľ, nezodpovedá za obsah zobrazený vo videách a na fotkách, ktoré sú na serveri www.outdoorfilmu.sk umiestnené.
2. Za obsah videí a fotiek je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý dané videá a fotky na server www.outdoorfilmy.sk pridal.
3. Maloletý používateľ je oprávnený používať služby serveru www.outdoorfilmy.sk len pod dohľadom svojich právnych zástupcov alebo s ich súhlasom.
4. Registrácia používateľov na server www.outdoorfilmy.sk, ďalej len server, nie je povinná.
5. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.
6. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.
7. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.
8. Ak prevádzkovateľ zistí, že sa jedna osoba zaregistrovala pod viacerými používateľskými menami, odstráni takéto registrácie bez varovania.
9. Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.
10. Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania registrovaných používateľov serveru www.outdoorfilmy.sk.
11. Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ www.outdoorfilmy.sk nenesie žiadnu zodpovednosť.
12. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.
13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek video, v ktorom bude zakomponovaná reklama produktov, konkurenčných portálov a iných produktov/služieb.
14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť video, ktoré pridal registrovaný používateľ, ak tento preukáže, že je držiteľom autorských práv tohto videa. Pokiaľ tento nevie preukázať autorské práva k danému videu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto video neodstrániť.
15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania serveru www.outdoorfilmy.sk.
16. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.
17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek podmienky používania týkajúce sa portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti registrovaných používateľov serveru www.outdoorfilmy.sk

1. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu.
4. Ak používateľ nahrá video na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú ne-exkluzívnu licenciu a súhlas na jeho zverejnenie.
5. Používateľ nesie právnu zodpovednosť za všetok obsah, ktorý na serveri zverejní.
6. Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
7. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
8. Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaných záznamov a súborov najmä:
a. propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
b. propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,
c. propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,
d. propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),
e. porušovať osobnostné práva,
f. ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),
g. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
h. dopúšťať sa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom.

9. Používateľ inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré uložil/zverejnil na www.outdoorfilmy.sk.
10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, keď:
a. Sa nespráva v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy, alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojim konaním iných členov.
b. Uráža prevádzkovateľa serveru, alebo poškodzuje svojím konaním meno serveru.
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.
12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť/odstrániť videá, ktoré
a. sú v rozpore so zákonmi SR,
b. sa už na portáli nachádzajú (duplicitné videá),
c. obsahujú reklamu iných portálov,
d. sú v zlej technickej kvalite (nízky bit rate, zlý stranový pomer),
e. sú v nízkej obsahovej kvalite
13. Ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ umiestnil na portál videá (fotografie), ktoré porušujú zákony SR, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) odstrániť.
14. Používatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie vo videách (fotografiách), ktoré zverejnili.

Podmienky používania written by Juraj Lukáš average rating 5/5 1 user ratings